વાયો છે તારી પ્રિત તનો વાયરો

———————————–

ગરમ હતો આજ નો દીન જાને,વાયો છે તારી પ્રિત તનો વાયરો,

શુશવાટા સમ્ભ્ડાય છે જાને,

એ ગાય છે દિલ વીશે નો ડાયરો.

કરે છે ફુલ પત્તિ ગરમા ગરમ શાયરી જાને,

છે એ કોઇ ઘાયલ શાયરો,

સમ્જે છે આ જહાન મને જાને,

ને કૈક કરે છે નવુ એ જાને,

એજ શાયરો એ જ જમવ્યો છે જાને ગરમ ડાયરો.

વાયો છે તારી પ્રિત તનો વાયરો………..

———————————–

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s