તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક અલગ હોય છે,

તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક અલગ હોય છે,

ક્યારેક તારી અદા તો ક્યારેક છટા અલગ હોય છે,
અને એ છટા ની અદા થી દરેક ઘટા અલગ હોય છે,

તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક અલગ હોય છે,

તારી દરેક વાતો મા તારા સફેદ પ્રેમ ની ઝલક હોય છે,
ક્યારેક તારુ બચપન આસમાન,
તો ક્યારેક એ નીચુ ફલક હોય છે,

તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક અલગ હોય છે,

તારી એ સ્મિત થી જાને આખી દુનિયા મલક હોય છે,
અને જાને એ તારા પ્રેમ થી અખો જલધી છલક હોય છે,

તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક અલગ હોય છે,

મુલાકાત એ આપડી નાની કે ક્ષણિક હોય છે,
પન એ દરેક ક્ષણ મા એક નવીન દુનિયા નિ ઝલક હોય છે

સાચે, તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક લગ હોય છે.

Advertisements

2 thoughts on “તુ જ્યારે મડે છે,દુનિયા કૈક અલગ હોય છે,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s